ISO 17043

Tiêu Chuẩn ISO 17043

Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Chung Đối Với Thử Nghiệm Thành Thạo                                                                                                                                                                                                                                                        

Lời nói đầu

TCVN ISO/IEC 17043:2011 thay thế TCVN 7777-1:2008 (ISO/IEC Guide 43-1:1997) và TCVN 7777-2:2008 (ISO/IEC Guide 43-2:1997).

TCVN ISO/IEC 17043:2011 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17043:2011.

TCVN ISO/IEC 17043:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ .

 Lời giới thiệu

So sánh liên phòng thí nghiệm ngày càng được sử dụng một cách rộng rãi trên bình diện quốc tế với nhiều mục đích. Những mục đích tiêu biểu của so sánh liên phòng là:

a) Đánh giá việc thực hiện các phép thử hoặc phép đo cụ thể của các phòng thí nghiệm và theo dõi việc thực hiện liên tục của các phòng thí nghiệm.

b) Nhận biết các vấn đề trong các phòng thí nghiệm và có ngay những hành động khắc phục hoặc cải tiến, ví dụ như liên quan đến thủ tục thử nghiệm hay đo lường không thoả đáng đến hiệu lực của hoạt động đào tạo và giám sát nhân viên hay hiệu lực của phép hiệu chuẩn thiết bị.

c) Thiết lập tính hiệu lực và khả năng so sánh của các phương pháp thử hay phương pháp đo

d) Cung cấp thêm bằng chứng cho khách hàng của phòng thí nghiệm

e) Nhận biết sự khác nhau giữa các phòng thí nghiệm

f) Đào tạo các phòng thí nghiệm tham gia dựa trên các kết quả so sánh này

g) Xác nhận giá trị sử dụng của những tuyên bố về độ không đảm bảo

h) Đánh giá các đặc trưng thực hiện của phương pháp - thường được mô tả là thử nghiệm phối hợp

i) Xác định giá trị ấn định cho mẫu chuẩn và đánh giá sự phù hợp của mẫu chuẩn dùng cho các thủ tục thử nghiệm hay đo lường cụ thể

j) Hỗ trợ cho những tuyên bố về sự tương đương giữa các phép đo của các viện đo lường quốc gia thông qua "các so sánh chủ chốt" và các so sánh bổ sung được tiến hành với danh nghĩa của viện cân đo quốc tế (BIPM) phối hợp với các tổ chức đo lường khu vực

Những yêu cầu chính của tiêu chuẩn

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Giá trị ấn định

3.2. Điều phối viên

3.3. Khách hàng

3.4. So sánh liên phòng 

3.5. Giá trị bất thường

3.6. Bên tham gia

3.7. Thử nghiệm thành thạo

3.8. Mẩu thử thành thạo

3.9. Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo 

3.10. Vòng thử nghiệm thành thạo

3.11. Chương trình thử nghiệm thành thạo    

3.12. Phương pháp thống kê thô         

3.13. Độ lệch chuẩn để đánh giá sự thành thạo

3.14. Nhà thầu phụ

3.15. Liên kết chuẩn đo lường 

3.16. Độ không đảm bảo đo    

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Quy định chung

4.2. Nhân sự

4.3. Thiết bị, tiện nghi và môi trường

4.4. Thiết kế chương trình thử nghiệm thành thạo

4.4.1. Hoạch định

4.4.2. Chuẩn bị mẩu thử nghiệm thành thạo

4.4.3. Tính đồng nhất và ổn định

4.4.4. Thiết kế thống kê

4.4.5. Giá trị ấn định

4.5. Lựa chọn phương pháp hoặc thủ tục

4.6. Triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo

4.6.1. Hướng dẫn cho các bên tham gia

4.6.2. Xữ lý và bảo quản mẩu thử nghiệm thành thạo

4.6.3. Bao gói, ghi nhãn và phân phối thử nghiệm thành thạo

4.7. Phân tích dữ liệu và đánh giá của chương trình thử nghiệm thành thạo

4.7.1. Phân tích dữ liệu và hồ sơ

4.7.2. Đánh giá việc thực hiện

4.8. Báo cáo

4.9. Trao đổi thông tin với các bên tham gia

4.10. Bảo mật

5. Yêu cầu về quản lý

5.1. Tổ chưc

5.2. Hệ thống quản lý 

5.3. Kiểm soát tài liệu

5.4. Xem xét yêu cầu, mời thầu và hợp đồng 

5.5. Dịch vụ thầu phụ

5.6. Mua dịch vụ, hàng hóa

5.7. Dịch vụ với khách hàng

5.8. Khiếu nại và yêu cầu xem xét

5.9. Kiểm soát công việc không phù hợp

5.10. Cải tiến

5.11. Hành động khắc phục

5.12. Hành động phòng ngừa 

5.13. Kiểm soát hồ sơ

5.14. Đánh giá nội bộ 

5.15. Xem xét lãnh đạo

Bài viết liên quan
ISO 17020
Tiêu Chuẩn ISO 17020 Chuẩn Mực Chung Cho Các Hoạt Động Của Tổ Chức Tiến Hành Giám Định Những yêu cầu chính của tiêu chuẩn Những nguyên tắc khi xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 17020
ISO 17043
TCVN ISO/IEC 17043:2011 thay thế TCVN 7777-1:2008 (ISO/IEC Guide 43-1:1997) và TCVN 7777-2:2008 (ISO/IEC Guide 43-2:1997).TCVN ISO/IEC 17043:2011 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17043:2011TCVN ISO/IEC 17043:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Tên tiếng anh: SAC KY VIET ANH INSPECTION AND SCIENCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : SKVA

Liên hệ với chúng tôi

SĐT: 0937 235068 – 0908 006630

Email: hieu.nguyen@skva.vn

ĐC: 11A Nguyễn An, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 . TP. Thủ Đức

Gọi ngayFacebookZaloLiên hệ