SKVA tổ chức chương trình TNTT tháng 10/2022
03 - 10 - 2022


 Thông báo tổ chức chương trình TNTT 10/2022

           HỘI CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM VN                      

             BAN THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO                               

                         VINALAB-PT                                                                                         

                        ------------------                                                                 

                  Số: 12/VINALAB-PT                      

  V/v: Chương trình TNTT tháng 10/2022                                                   

Kính gửi:       Phụ trách các Phòng thử nghiệm

Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT)
ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Việc thường xuyên tham gia các chương trình TNTT đáp ứng các yêu cầu của hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025-2017 và tạo cơ hội để các PTN cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm của Phòng, đồng thời giúp đánh giá kỹ năng và tay nghề của kiểm nghiệm viên.

Ban TNTT VINALAB – PT đã tổ chức thành công các chương trình TNTT trong 12 năm qua (năm 2010 - 2021) đúng yêu cầu về quy trình và kỹ thuật theo ISO/IEC 17043 (General Requirements for Proficiency Testing).

Để hỗ trợ khách hàng một cách thiết thực Ban TNTT Vinalab – PT sẵn sàng tư vấn về phương pháp, quy trình khách hàng sử dụng và hỗ trợ chuyên môn, kỹ năng theo yêu cầu.


ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 10/2022

Thông tin chung 

Tên phòng thí nghiệm:.......................................................................................................................................... 

Tên cơ quan (Tên đơn vị xuất hóa đơn):.......................................................................................................................................... 

Địa chỉ xuất hóa đơn:.......................................................................................................................................... 

Mã số thuế:.......................................................................................................................................... 

Hội viên Vinalab:.......................................................................................................................................... 

Người liên hệ :........................................................... Chức vụ :................................................................................... 

Điện thoại : ......................................................... Fax :……………………………………………......

E-mail:…………………………….............................Di động :…..............................................................

Địa chỉ gửi mẫu đến PTN:.......................................................................................................................................... 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

STT

Mã PT

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Phí tham dự (VNĐ)

1

VPT.1.5.22.196

Chất lượng nước sạch và nước ăn uống

pH, màu sắc, độ đục, độ cứng, độ kiềm, pecmanganat, tổng chất rắn hòa tan (TDS)

2.500.000

2

VPT.1.5.22.201

Phân tích các chất ô nhiễm Hydrocacbua thơm trong nước sạch và nước ăn uống

Benzen, Toluen, Xylen

2.500.000

3

VPT.1.5.22.202

Chất lượng nước và nước thải

pH, Màu (Pt-Co), BOD5(20oC), COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng Nito, Tổng Phospho

2.500.000

4

VPT.1.5.22.205

Kim loại trong nước và nước thải

As, Cd, Pb, Cr, Cu, Ni, Mn, Hg, Fe, Cr (VI), Sb, Se, Zn

3.000.000

5

VPT.1.5.22.206

Anion trong nước và nước thải

Clorua, Florua, Nitrit (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Xyanua (CN-)

2.500.000

6

VPT.1.5.22.209

Phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm nước thải

Tổng Nito, Tổng Phospho (tính theo P), Clorua, Amoni (tính theo N), Tổng Cyanua (CN-), Sunfua, Florua

2.500.000

7

VPT.1.5.22.210

Phân tích kim loại nặng trong đất

As, Cd, Pb, Hg, Cu, Cr, Zn

3.000.000

8

VPT.1.5.22.215

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng không khí xung quanh

NO2, NH3, HCl, H2SO4, HNO3, HF, H2S, SO2

3.000.000

9

VPT.1.5.22.220

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng chính trong phân bón

Ca, Mg, S tổng số, SiO2 hữu hiệu

2.000.000

10

VPT.1.5.22.225

Phân tích các chỉ tiêu trong phân bón

Biuret, Axit tự do (Quy về H2SO4), Axit tự do (quy về P2O5 td), Độ ẩm, Tỉ trọng, pH

2.500.000

11

VPT.1.5.22.230

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng chính trong thức ăn chăn nuôi

Độ ẩm, Tro tổng số, Protein, Béo tổng, Xơ thô, Tro không tan, Phospho tổng

2.500.000

12

VPT.1.5.22.233

Phân tích các chỉ tiêu hóa học trong bia

Chất hòa tan ban đầu, Etanol, Cacbon dioxit (CO2), Độ axit, Độ đắng (BU), Diaxetyl

2.500.000

13

VPT.1.5.22.238

Phân tích các chỉ tiêu hóa học trong đồ uống có cồn

Methanol, SO2, Acid hydrocyanic

2.000.000

14

VPT.1.5.22.245

Phân tích độc tố vi nấm trong nước giải khát

Patulin

1.500.000

15

VPT.1.5.22.248

Phân tích các chỉ tiêu hóa học trong sữa và sản phẩm từ sữa

Nitrogen, pH, Độ acid, Na, Clorua, Lactose

2.500.000

16

VPT.1.5.22.252

Phân tích các thành phần khoáng và khác trong sữa và sản phẩm từ sữa

Ca, Mg, Fe, Na, K, Zn, Cu, Se, Mo, Sb, P tổng, Iod

3.000.000

17

VPT.1.5.22.255

Phân tích thành phần và các chỉ tiêu chất lượng khác trong dầu thực vật

Chỉ số axit, Chỉ số peroxit, Chỉ số iod, Chỉ số anisidine, Chỉ số xà phòng hóa

2.500.000

18

VPT.1.5.22.182

Phân tích thành phần và các chỉ tiêu chất lượng khác trong dầu thực vật

Béo bão hòa (SAFA), Béo nhóm trans, Béo chưa bão hòa đơn (MUFA), Béo chưa bão hòa đa (PUFA), Linoleic acid

3.000.000

19

VPT.1.5.22.260

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng trong mì ăn liền

Độ ẩm, Protetin, Béo, Đường tổng, Carbohydrate, Tro tổng, Muối (NaCl)

2.500.000

20

VPT.1.5.22.267

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng trong bánh, mứt, kẹo

Độ ẩm, Protetin, Béo, Tro, Đường tổng

2.000.000

21

VPT.1.5.22.272

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng thịt và sản phẩm từ thịt

Độ ẩm, Protetin, Béo tổng, Tro tổng, Na, NaCl

2.500.000

22

VPT.1.5.22.279

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng thủy sản và sản phẩm từ thủy sản

Độ ẩm, Protetin, Béo tổng, Tro tổng, Na, Muối (NaCl)

2.500.000

23

VPT.1.5.22.291

Phân tích các chỉ tiêu chất lượng cà phê bột

Ẩm, Cafein, Tro tổng, Chất tan trong nước, Tro không tan trong HCl (10%), Xơ thô

2.500.000

24

VPT.1.5.22.295

Phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong gia vị (tiêu)

Piperine, Độ ẩm, Tro tổng, Dầu bay hơi, Tro không hòa tan

2.500.000

CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC

STT

Mã PT

Tên chương trình

Chỉ tiêu

Phí tham dự (VNĐ)

1

VPT.1.6.22.257

Vi sinh trong nước giếng, nước máy, nước sản xuất

Tổng số VSVHK, Coliforms,     Fecal Coliform, E.coli

3.000.000

2

VPT.1.6.22.261

Vi sinh trong nước thải y tế

Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae

3.000.000

3

VPT.1.6.22.262

Vi sinh trong phân bón

Salmonella

E.coli giả định

3.000.000

4

VPT.1.6.22.269

Định tính Listeria monocytogenes trong sữa

Listeria monocytogenes

2.000.000


                                                                                        Ngày       tháng     năm 2022

                                                                             ĐẠI DIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐĂNG KÝ

 

Xin vui lòng gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ sau:

BAN THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO - VINALAB - PT

Địa chỉ: 11A Nguyễn An, P.Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 22488226 / 0908705811 

Email:  vinalabpt@gmail.com, thuy.tran@skva.vn

 

Bài viết liên quan
11 - 03 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 03/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
09 - 06 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 07/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
31 - 07 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 09/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.
09 - 05 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 06/2023
Ban Thử nghiệm thành thạo trực thuộc Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VINALAB – PT) ủy quyền EDC-HCM tổ chức các chương trình Thử nghiệm thành thạo.

Công ty Cổ phần Khoa Học Công Nghệ và Giám định Sắc Ký Việt Anh (SKVA)

Tên tiếng anh: SAC KY VIET ANH INSPECTION AND SCIENCE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : SKVA

Liên hệ với chúng tôi

SĐT: 0937 235068 – 0908 006630

Email: hieu.nguyen@skva.vn

ĐC: 11A Nguyễn An, Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 . TP. Thủ Đức

Gọi ngayFacebookZaloLiên hệ